جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه چهارراه فلسفی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

287متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه شهر ری

قیمت کل : 12ميليارد

سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 3.75ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 21ميليارد

کاربری چاه, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top