جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 280ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 27سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 270ميليون اجاره : 5.2ميليون

3 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون

2 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه جنت آباد جنوبی

رهن : 250ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 260ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top