جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 220ميليون

2 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 220ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top