جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه افسریه

رهن : 100ميليون اجاره : 5.5ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 11سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 140ميليون

1 خواب 38متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 150ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 26سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 125ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه زیر همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 150ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top