جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 130ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 80ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 110ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 90ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه زیر همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 90ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 130ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه زیر همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهرانسر

رهن : 120ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top