جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ãäØÞå ۳

رهن : 35ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه خ 40

رهن : 200ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه افسریه ، خ 409

رهن : 200ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تختی

رهن : 6ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه خیام جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 900تومان

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 45ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 45ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 20ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 45ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top