جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 11سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

29متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 6ميليون

100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 6ميليون

100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سیمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top