جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 4.3ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه جنت آباد چنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهار, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 10ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون اجاره : 4ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 4.5ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه قائن امیریکیا بن بست اول

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 16سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه هدایت

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top