جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضا نژاد

قیمت کل : 770ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 780ميليون

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 780ميليون

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 915ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 915ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه لاله

قیمت کل : 472ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه لاله

قیمت کل : 472ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قطران شمالی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top