جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پرواز

رهن : 190ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه هفتم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پرواز

رهن : 190ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه هفتم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 490ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 490ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه فارابی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضا نژاد

قیمت کل : 478ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضا نژاد

قیمت کل : 478ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه فارابی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top