جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضانژاد شمالی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه توانیر شمالی

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شهید جدیری

قیمت کل : 7

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قره باغیها

قیمت کل : 7

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, سه نبش, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان صائب

قیمت کل : 9

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان صائب

قیمت کل : 9

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

قیمت کل : 9

2 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, غربی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top