جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تبریز منطقه گلگشت

قیمت کل : 977ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17شهریور جدید

قیمت کل : 994ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جاده ائلگلی

قیمت کل : 1.68ميليارد

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گلشهر

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17شهریور قدیم

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گللباد

قیمت کل : 2.1ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 2ميليارد

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوی الهی پرست

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب 285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رشدیه

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top