جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه کوی فیروز

قیمت کل : 465ميليون

81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ازادی

قیمت کل : 465ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه استاد شهریار

قیمت کل : 470ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 490ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان 7 تیر

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه نصف راه

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جدیری شمالی

قیمت کل : 430ميليون

82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه توانیر

قیمت کل : 360ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان ورزش

قیمت کل : 385ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top