جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه مغان

قیمت کل : 500ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه صائب

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه صائب

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میدان قطب

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میدان قطب

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیام

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شهناز

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیام

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شهناز

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top