جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, جنوبی, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه حافظ

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر جنوبی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تقاطع رضا نژاد و جدیری

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تقاطع رضا نژاد و جدیری

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید اول

قیمت کل : 533ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17شهریور

قیمت کل : 542ميليون

1 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17شهریور

قیمت کل : 542ميليون

1 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top