جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه استاد شهریار

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاسنور جدید

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه استاد شهریار

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه طالقانی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه طالقانی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آخر برق لامع

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 99متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 500ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 500ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه راه آهن

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top