جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 110ميليون

9متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه راسته کوچه

قیمت کل : 150ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در تبریز منطقه جاده اسپیران

قیمت کل : 108ميليون

5400متر متر مربع

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در تبریز منطقه قراملک

قیمت کل : 110ميليون

2300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در تبریز منطقه کجوار

قیمت کل : 120ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 120ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 110ميليون

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه سه راه امین

قیمت کل : 100ميليون

5متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه پاساژ رخش

قیمت کل : 120ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top