جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه جاده تهران

قیمت کل : 450ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اول جاده مایان

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بر جاده تهران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.1ميليون

کاربری انباری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه صوفیان

قیمت کل : 300ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه شهرک سرمایه گذاری خارجی

قیمت کل : 1.6ميليارد

1600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه شهرک سلیمی

قیمت کل : 675ميليون

1500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top