جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه میدان قزلجه

قیمت کل : 5.2ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه برجک بیلوردی

قیمت کل : 1.5ميليارد

سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه جاده تبریز

قیمت کل : 560ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه جده تبریز

قیمت کل : 291ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه عجب شیر

رهن : 10ميليون اجاره : 6ميليون

8000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , طبقه کل, نما آجر گری, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه کوی لاله

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا , سه نبش, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه پشت فرودگاه

قیمت کل : 930ميليون

سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 390ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top