جستجوی ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 100ميليون اجاره : 15تومان

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه جاده تبریز تهران

قیمت کل : 2.25ميليارد

1300متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه تیکمه داش

قیمت کل : 2.7ميليارد

5200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک سلیمی

رهن : 150ميليون اجاره : 30ميليون

4000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک سلیمی

رهن : 150ميليون اجاره : 20ميليون

2000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه جلفا

قیمت کل : 2.5ميليارد

5400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه جاده تهران

قیمت کل : 1.926ميليارد

1284متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آرپا دره سی

رهن : 10ميليون اجاره : 3.2ميليون

1100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه شادباد مشایخ

قیمت کل : 230ميليون

230متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top