جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 35ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

1 خواب 43متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 44.6ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 45.2ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 47.85ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند دررهن, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 52ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 55.25ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند دررهن, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 56ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 57.2ميليون

1 خواب 44متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 58ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top