جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه اندیشه

قیمت کل : 21ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 44.6ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 45.2ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 47.85ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند دررهن, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 50ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند دررهن, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 45ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند دررهن, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 46.35ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 47ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 40.9ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 41.8ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top