جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 100.45ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 102.2ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز4

قیمت کل : 103ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 103.5ميليون

2 خواب 69متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 103.5ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 117.6ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 123.75ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز 1

قیمت کل : 118.5ميليون

2 خواب 79متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز 1

قیمت کل : 128ميليون

2 خواب 79متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز 1

قیمت کل : 112.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top