جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 420ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1.5تومان

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, نما آجرنما, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 60ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز4

قیمت کل : 600.4ميليون

2 خواب 190متر متر مربع

سن بنا 3سال , سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز3

رهن : 60ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز3

رهن : 70ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز3

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه شهرک بهاران

قیمت کل : 270ميليون

3 خواب 287متر متر مربع

سن بنا 5سال , سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز3 اندیشه

قیمت کل : 50.35ميليارد

2 خواب 190متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما گرانیت, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top