جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 250ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 5ميليون اجاره : 450تومان

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 112.5ميليون رهن : 7ميليون اجاره : 200تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 75.6ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 120ميليون رهن : 130ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 108ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 4ميليون اجاره : 250تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 252ميليون

56متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه شهرک مریم

رهن : 10ميليون اجاره : 300تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top