جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شهرک اندیشه

قیمت کل : 2.16ميليارد

سن بنا نوساز , سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

زیرزمین جهت اجاره,رهن,فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 1.68ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 1.5ميليون

240متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز4

قیمت کل : 265ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زیرزمین جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 10ميليون اجاره : 400تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top