جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 112.5ميليون رهن : 7ميليون اجاره : 200تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 4ميليون اجاره : 250تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه شهرک مریم

رهن : 10ميليون اجاره : 300تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 2ميليون اجاره : 250تومان

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 9ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 10ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 51متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top