جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شرقی, نما کامبوزیت, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ وقفي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , 2نبش, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, 2کله شرقی غربی, سند 6دانگ وقفي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شرقی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, غربی, نما سنگ, سند 6دانگ وقفي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, نما ندارد, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, 2کله شمالی جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top