جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 600ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, 2نبش, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 604ميليون

3 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 630ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 640ميليون

3 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, 2نبش, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ وسفال, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سفال, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 600ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top