جستجوی ملک

زمین جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 7

کاربری مسکونی, سن بنا , 2کله شمالی جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 6

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

1 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 8

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی, نما سیمان سفید, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

3 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

1 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شرقی, سند وكالت وقولنامه, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

1 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, شرقی, نما آجر, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 7

5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی, نما آجر, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

1 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, غربی, نما سیمان سفید, سند 3 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 9

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top