جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 5

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شرقی, نما سفال, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, 2نبش, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 4

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, 2نبش, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, 2نبش, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 5

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, نما سفال, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top