جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

1 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, نما آجر, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 3

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 3

1 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, 2نبش, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 2

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

1 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 2

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, 2نبش, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 3

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top