جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 6

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, نما سرامیک, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 8

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, 2نبش, نما سفال, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, 2نبش, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 6

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, نما سرامیک, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top