جستجوی ملک

زمین جهت فروش در رشت منطقه خشکبیجار

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در رشت منطقه لشت نشا

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند ؟, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در رشت منطقه لشت نشا

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط, نما ندارد, سند ؟, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در رشت منطقه خشکبیجار

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در رشت منطقه رشت

1 خواب

سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top