جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه سیسنگان

قیمت کل : 2.3ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شرقی, نما مدرن, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه سیسگان

قیمت کل : 2.3ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, شرقی, نما مدرن, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه علی اباد عسگر خان

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی, نما مدرن, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه علی اباد عسگر خان

قیمت کل : 3.2ميليارد

3 خواب 4000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی, نما مدرن, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه علی اباد عسگر خان

قیمت کل : 3.2ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, شمالی جنوبی, نما مدرن, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه مزگاه

قیمت کل : 4ميليارد

4 خواب 820متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, شمالی جنوبی, نما ترکیبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه افشین

قیمت کل : 5ميليارد

4 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, غربی, نما مدرن, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه افشین

قیمت کل : 3.8ميليارد

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, غربی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه علی اباد عسگر خان

قیمت کل : 2.8ميليارد

3 خواب 436متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه مدرن, نما مدرن, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه چلندر

قیمت کل : 7ميليارد

4 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, نما ترکیبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top