جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,مشارکت در ساخت در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 2.45ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.67ميليارد

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ مسکونی, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ مسکونی, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 2.5ميليارد

3 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه پارکینگ رمپ, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 2.72ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 3.09ميليارد

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 2.3ميليارد

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه ششم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شمالی, نما رومی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.98ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سه سانت, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top