جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 768ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 1, سیستم نقشه فلت, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 656ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه 2, سیستم نقشه فلت, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 390ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 2, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 5, سیستم نقشه فلت, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه کرانه

قیمت کل : 3.3ميليارد

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه 4, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

3 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه 3, سیستم نقشه فلت, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 190ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه 2, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج مسکونی

1 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه 3, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 1.617ميليارد

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه 1, سیستم نقشه فلت, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 475ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه 1, سیستم نقشه فلت, شمالی, سند ثبت كشوري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top