جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 690ميليون

2 خواب 74متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top