جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه خانه گستر

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 656ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه 2, سیستم نقشه فلت, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 660ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 79متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه دهکده ساحلی

قیمت کل : 690ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 690ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 670ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 694ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top