جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 625ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج ها

قیمت کل : 624ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج ها

قیمت کل : 648ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 640ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج ها

قیمت کل : 633ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 633ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 625ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top