جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 627ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد2

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج ها

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 600ميليون

100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 605ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 625ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top