جستجوی ملک

برج جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 608ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 627ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 625ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 625ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 3

قیمت کل : 617ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 600ميليون

103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top