جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه فازسی

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 620ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 620ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز 3

قیمت کل : 622.5ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 624ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 624ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 632ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز 2

قیمت کل : 636.3ميليون

3 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد فاز ۳

قیمت کل : 637.5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top