جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه کیش

قیمت کل : 88.4ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 90ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 92.4ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 60ميليون

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 60ميليون

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین فاز اف

قیمت کل : 66ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 78ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین فاز جی

قیمت کل : 94ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 3

قیمت کل : 97ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 3

قیمت کل : 96ميليون

5متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top