جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد- سرو

قیمت کل : 550ميليون

69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 525ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 503ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

قیمت کل : 545ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین فاز B

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 1

قیمت کل : 500.5ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top