جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه دامون

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 500ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 300ميليون اجاره : 6ميليون

9 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 700ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, نما آلومییم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 800ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه میدان حافظ

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 20سال , نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه فاز c

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرجان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه کرانه

2 خواب 131متر متر مربع

سن بنا نوساز , نما آلومییم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top