جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 3.6تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 65ميليون اجاره : 750تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه کرانه

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه صنعتی و انبار

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

سوله جهت رهن در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 50ميليون اجاره : 13تومان

کاربری انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

غرفه جهت رهن در کیش منطقه بازارهای تجاری

رهن : 50ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top