جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه گلدیس

رهن : 3ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 90ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 56متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز آ

رهن : 45ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 35ميليون اجاره : 400تومان

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 40ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

اجاره : 400تومان

15متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز آ

رهن : 45ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top