جستجوی ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بازارهای تجاری

رهن : 20ميليون اجاره : 12ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه کرانه

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه 1-, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه کرانه

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 6, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 7ميليون اجاره : 10ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی جهت اجاره در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 15ميليون اجاره : 10ميليون

640متر متر مربع

کاربری سوله صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

1200متر متر مربع

کاربری سوله - انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله انبار جهت اجاره در کیش منطقه فاز صنعتی

اجاره : 12ميليون

1250متر متر مربع

کاربری سوله - انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعتی

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

1250متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره در کیش منطقه درخت سبز

قیمت کل : 440ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 14ميليون

860متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top