جستجوی ملک

زمین جهت فروش در کرمان منطقه قاعم اباد

قیمت کل : 85ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آبا د

قیمت کل : 90ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 90ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه حاجی آباد

قیمت کل : 95ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 97ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه حاجی آباد

قیمت کل : 75ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شرقی, نما آلومییم, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top