جستجوی ملک

زمین جهت فروش در کرمان منطقه فاز 2

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کرمان منطقه فاز 3

1 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کرمان منطقه قاعم اباد

قیمت کل : 85ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 7.5ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 7.2ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آبا د

قیمت کل : 90ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 97ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , شرقی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 90ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه حاجی آباد

قیمت کل : 95ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top