جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه دادگستری

قیمت کل : 760ميليون

9 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه نیروانتظامی

قیمت کل : 730ميليون

9 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه 26 هکتاری

قیمت کل : 600ميليون

9 خواب 590متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه 50 هکتاری

قیمت کل : 1.4ميليارد

9 خواب 520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در منطقه پردیس

قیمت کل : 2.37ميليارد

9 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه ویلائی, سه نبش, نما سنگ, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه ارتش جدید

قیمت کل : 490ميليون

9 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما ندارد, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه 60 هکتاری توسعه غرب

قیمت کل : کارشناسي رهن : 45ميليون

9 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه نیروانتظامی

قیمت کل : 850ميليون

9 خواب 540متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه توحیدیان

قیمت کل : 850ميليون

9 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

اسکلت جهت فروش در منطقه 80 هکتاری

قیمت کل : 450ميليون

9 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top